Journalistisk innovation (2022)

English title: Journalistic Innovation

Description (in Danish): Kurset arbejder med journalistisk innovation af eksisterende praksisser. Enten praksisser som studerende har observeret i praktik eller prøvet i praktik. En innovation kan altså både være noget der innoverer branchens praksis men også ens egen praksis. Fællesnævneren er, at de studerende prøver noget nyt; finde nye løsninger, nye værktøjer eller tillærer nye færdigheder. Midlet er journalistisk produktion, der afprøver gruppens innovation. Målet er at man gennem denne innovation også kan opnå en egentlig journalistisk specialisering. Kurset indledes med gruppedannelse og enkelte forelæsninger eller undervisningsgange. På baggrund af produktionsplaner, der skal godkendes af vejleder, inddeles holdet i klynger, og der kan blive arrangeret klyngeseminarer af underviserne. Produktionsgrupperne tildeles også en vejleder. Hvis det er muligt søges det, at klyngerne afholder midtvejsevaluering. Som afslutning på produktionsforløbet afleveres en evt. revideret produktionsplan (max. anslag angives ved kursusstart), en logbog over produktionsforløbet (max. anslag angives ved kursusstart) samt de journalistiske produktioner. Omfangskravet for sidstnævnte er i første instans angivet af kursets totale omfangskrav (jf. studieordningen), men dispensation herfra kan gives af vejleder, ligesom omfangskrav for produktioner der ikke er rent skriftlige godkendes af vejleder i forbindelse med aflevering og godkendelse af indledende produktionsplan. Kurset udprøves ved deltagelse i mundtlig eksamen, der afholdes som en en-dags opgavekonference; en innovationsmesse, hvor alle produktionsgrupper har en stand, hvor de præsenterer deres journalistiske innovation for vejleder(e), censor(er), øvrige studerende samt eventuelt udefrakommende gæster, samarbejdspartnere og andre, der inviteres til messe af faget Journalistik.

Course language: Danish

Study program: Master of Arts (MA) in Journalistik

Institution: Roskilde University

ECTS: 10/15 (dependent upon study program)

Number of students: around 60)

Co-teachers: Mads Eberholst and Jannie Møller Hartley

Links and documents: Course description, information @ Moodle, and more information @ Moodle